Hijs en hefmiddelen

Alles onder de “haak” zoals hijsbanden, staalstroppen, hijskettingen maar ook evenaars en klemmen hebben een vrij hoog risico-ongelukken te veroorzaken. Daarom dienen deze regelmatig te worden geïnspecteerd. Slijtage en of overbelasting zijn vaak de oorzaak van een slechte kwaliteit van het hijsmateriaal. Volgens de risicoanalyse is bepaald dat buiten de periodieke inspectie ook een beproeving moet plaatsvinden, dit is afhankelijk van wat er door de fabrikant is voorgeschreven. Dit kan bijvoorbeeld elke 2,3, of 4 jaar zijn. Deze voeren wij niet zelf uit maar laten wij door een van onze partners doen.

Jaarkleuren.

Voor het snel herkennen van gekeurd materiaal kan er voor gekozen worden om uw hijsmiddelen te voorzien van een kleur, hiervoor gebruiken wij de standaard jaarkleuren van het IMO (International Maritime Organisation)

Wij keuren en certificeren uw Hijshulpmiddelen visueel volgens de geldende normen. Voor het laten beproeven van uw hijsmiddelen kunnen wij een van onze partners inschakelen, zij hebben hiervoor de juiste apparatuur en kennis in huis.

Keuren van machines met een hijsfunctie

Machines die voor traditionele grondverzetwerkzaamheden worden gebruikt mogen door een deskundig keurmeester worden gekeurd. Dit ongeacht het tonnage van de machine.

Een aantal machines is voorzien van een hijsfunctie. Het hijsvermogen bepaalt welk keuringsregime van toepassing is.

Hijsvermogen Grondverzetmachines

  • Capaciteit  < 10 tonmeter en/of een bedrijfslast < 2 ton
  • Capaciteit > 10 tonmeter en/of een bedrijfslast > 2 ton

Capaciteit  < 10 tonmeter en/of een bedrijfslast < 2 ton

Machines onder de 10 tonmeter mogen door een deskundig keurmeester worden gekeurd. Hier hoeft geen externe keuring door een aangewezen instelling plaats te vinden.

Capaciteit > 10 tonmeter en/of een bedrijfslast > 2 ton

Hijskranen of grondverzetmachines met een hijsfunctie boven de 10 tonmeter moeten jaarlijks worden gekeurd door een deskundig keurmeester.

Daarboven geldt een aanvullende tweejaarlijkse keuring conform het Warenwetbesluit. Deze keuring dient plaats te vinden door een door de minister aangewezen instelling.

De eerste keuring dient 24 maanden na de eerste ingebruikneming plaats te vinden. Vervolgens dient deze externe keuring elke 2 jaar herhaald te worden (Warenwetbesluit machines artikel 6d).

Artikel 6d Warenwetbesluit machines

  1. Een hijskraan met een bedrijfslast die gelijk is aan of hoger is dan twee ton wordt ten minste eenmaal per 12 maanden gekeurd. In aanvulling daarop wordt een mobiele kraan of torenkraan, die behoort tot een bij ministeriële regeling omschreven categorie, ten hoogste 24 maanden na de eerste ingebruikneming en vervolgens telkens na verloop van ten hoogste vierentwintig maanden gekeurd. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat een aangewezen instelling kan verlangen dat een mobiele of torenkraan in geval van door haar geconstateerde ernstige gebreken, na een kortere termijn dan de termijnen, genoemd in de eerste en tweede volzin, wordt onderzocht op de staat van veiligheid.
  2. De periodieke keuring, bedoeld in het eerste lid, vindt ten hoogste een maand na het verstrijken van de genoemde periode plaats indien degene die de keuring uitvoert dit uit oogpunt van bedrijfsvoering noodzakelijk acht.
  3. De keuring bedoeld in het eerste lid, eerste zin, wordt uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. In afwijking daarvan wordt de keuring bedoeld in het eerste lid, tweede zin, van een mobiele kraan of torenkraan uitgevoerd door een aangewezen instelling.
  4. De certificaathouder verstrekt de deskundige, Onze Minister of, indien Onze Minister een aangewezen instelling heeft aangewezen, deze instelling, desgevraagd kosteloos alle informatie die nodig is voor de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens dit artikel.